บุตรพระเจ้า

Son of God
===================================
(รับ) บุตรพระเจ้าเข้ามาพร้อมน้อมรับ สดับธรรมรอบโต๊ะขององค์พระเจ้า
เชิญดื่มโลหิตรับพระกาย ร้องสรรเสริญความรักพระองค์
อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลู อัลเลลูยา

1. พี่น้องทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวชีวีที่แจ่มใส
ในองค์พระจิตฤทธิไกร เราอาศัยชั่วนิรันดร์

2. เราวิงวอนพรขอพระเจ้า ได้โปรดเกล้าประทานสัญญา
ชุบชีวาให้สุขทวี ได้เปรมปรีดิ์อยู่ชั่วกาล

3. พระเยซูได้บัญญัติไว้ ให้เราไซร้มีไมตรีแผ่
เพื่อหมายมุ่งแคว้นแดนสัญญา ให้ชีพรอดตลอดกาล

4. ถ้าเราหวังจะอยู่คู่องค์ เราก็จงพลีชีพถวาย
ทำลายละตระหนี่บาปกรรม ค้ำจุนชีพสถาพร

5. จงประสานรักสามัคคี ทำโลกนี้เป็นเรือนเดียวกัน
พลันพบพระตรีเอกภาพ ผู้ครองราชย์ชั่วนิรันดร์

6. ในพระศาสนจักรฉลอง พระเยซูจะมาครอบครอง
เพื่อวันนั้นเราจะรอคอย ด้วยสุขสันต์นิรันดร