สิริโรจนา (1)  		ฯพณฯ บุญเลื่อน หมั้นทรัพย์

==================================

สิริโรจนาแด่พระ ณ สวรรค์ชั้นสูงสุด และมนุษย์ที่ทรงโปรดปราน
พึงได้สุขศานต์ ณ แผ่นดิน

ข้าทั้งสิ้นเอย กราบสดุดี อัญชุลีถวายพร อีกยอกรเทิดพระเกียรติ
ฉลองพระคุณผู้ทรงบุญ-ญาธิการ

ข้าแต่พระบิดา ล้นเกล้า เจ้าสวรรค์ ผู้ทรงสรร-พานุภาพ
ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรแต่องค์เดียว
ข้าแต่พระผู้ทรงเป็นเจ้า โอรสพระบิดา องค์ชุมพาของพระเจ้า

พระองค์ผู้ทรงยกบาปของโลก โปรดกรุณาเทอญ
พระองค์ผู้ทรงยกบาปของโลก โปรดสดับคำข้าฯ อ้อนวอนเทอญ
พระองค์ผู้ประทับระดับขวาพระบิดา โปรดกรุณาเทอญ

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้เดียวศักดิ์สิทธิ์
พระองค์ผู้เดียวทรงเป็นเจ้า เป็นพระผู้สูงสุด
ร่วมกับพระจิตมหิทธิศักดิ์ อภิลักษณ์โรจนา
ดังพระบิดาเจ้า อา..แมน