ศักดิ์สิทธิ์...พระเจ้าสูงสุด   		อ.ประจงกิจ

=================================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ สาธุการแด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซานนา (โฮซานนา) ณ สวรรค์ (โฮซานนา)
โฮซานนา (โฮซานนา) ณ แผ่นดิน
พระเกียรติมงคล จงมีแด่พระองค์ทั่วหล้าฟ้าดิน
(โฮซานนา สาธุการแด่พระเจ้าสูงสุด)
โฮซานนา (โฮซานนา) ณ สวรรค์ (โฮซานนา)
โฮซานนา (โฮซานนา) ณ แผ่นดิน
ขอถวายพร แด่ผู้ที่มาในพระนามพระเจ้า โฮซานนา