พระเจ้าเป็นความรัก		บทเพลง:คริสเตียน

================================
(รับ) พระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเรา
พระเจ้าเป็นความรักและพระองค์ทรงรักเรา

1. เมื่อฉันมองนภาและดวงสุริยา เมื่อฉันยินเสียงสกุณา
ฉันเห็นถึงความรักของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างท้องฟ้าและดินทั้งปวง
(ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์)

2. ความรักอื่นใดไม่อาจเปรียบกับความรักของ
พระเยซูผู้พลีพระชนม์เพื่อเรา
ทรงชำระความบาปให้เราเป็นไท เสด็จมาสถิตในใจ (ทรงสถิตอยู่ในใจ)

3. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกา ได้ประทานองค์พระบุตรา
เพื่อผู้ที่วางใจในองค์พระเยซู ไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์
โอ้พระเจ้าความรักพระองค์นั้น ยิ่งใหญ่ไม่อาจพรรณา
ข้าฯ ขอมอบชีวิต ขอพระองค์ทรงนำพา
ข้าฯ เป็นของพระองค์ เป็นของพระองค์

4. ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยสิ้นสุด
ความรักพระเจ้าไม่เสื่อมคลาย
ความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ไม่เคยสิ้นสุด พระเจ้าเป็นความรัก
พระเจ้าทรงเป็นความรัก ทรงเป็นความรัก