ข้าแต่พระบิดา (4)			อ.ประจงกิจ

(เนื้อเพลงจากบทภาวนาใหม่ 2544)
===================

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์ สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์ จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักร จงมาถึง
พระประสงค์ จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้า ไม่ให้แพ้การผจญ
แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ (อาแมน)