ฉลองนักบุญอันนา

==================================

(รับ) วันฉลองนามนักบุญอันนา เราเข้ามาบรรเลงเพลงรื่นรมย์
ท่านโสภาสง่าน่านิยม บุญพระให้สมเป็นยอดสตรี

1) ร้องบรรเลงเป็นเพลงอันชื่นใจ น้อมถวายให้ท่านแทนมาลี
เราอวยชัยด้วยดวงใจในวันนี้ ด้วยยินดีท่านผู้มีใจการุญ

2) พระเป็นเจ้าผู้ทรงความยิ่งใหญ่ พระองค์ได้เมตตาแก่นักบุญ
ให้เป็นแม่มารีอาผู้ทรงบุญ มอบพระคุณให้อันนาเมตตาเทอญ

3) ขอนักบุญปรานีมีน้ำใจ ช่วยชาวไทยให้รอดปลอดชีวี
ให้ห่างไกลจากอุบายไร้ราคี ช่วยลูกนี้เข้าสวรรค์นิรันดร์เทอญ