ลูกขอกราบกราน

=============================

1) ลูกขอกราบกรานสรรเสริญพระคุณ ที่ทรงการุญประทานพระกาย
เพื่อครองวิญญาณของลูกปลอดภัย ลูกขอบพระทัยด้วยใจกตัญญู

2) ลูกขอกราบกรานสรรเสริญพระคุณ ที่ทรงเกื้อกูลเอ็นดูปรานี
มอบหทัยกายแนบใจลูกพลี โปรดครองชีวีวิญญาณของลูกเทอญ

3) ลูกขอกราบกรานสรรเสริญพระคุณ ที่ทรงการุญประทานพระบุตร
มาทรงไถ่บาปของมวลมนุษย์ ความบริสุทธิ์จึงเกิดแก่ชาวเรา

4) ลูกขอกราบกรานสรรเสริญทรงฤทธิ์ นิมิตองุ่นและปังบูชา
กลายเป็นเลือดเนื้อแห่งองค์บุตรา โปรดชุบชีวาของลูกให้ยั่งยืน