พระแม่นิจจานุเคราะห์	อ.ประจงกิจ

=====================

(รับ) ราชินีแห่งโลกแห่งสวรรค์ เทวัญและมนุษย์กราบกราน
คนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน คือพระแม่นิจจานุเคราะห์

1) ตามพระแม่ไปจะไม่หลงทาง วิงวอนพระนางจะมีความหวัง
เพราะพระมารดานั้นเป็นพลัง คุ้มครองป้องกันให้รอดปลอดภัย

2) พระแม่ปกป้องจะไม่ต้องกลัว พระแม่สงเคราะห์จะถึงที่หมาย
เพราะพระมารดาของเราทั้งหลาย นั้นคอยแจกจ่ายพระคุณมากมาย