ความสุขเที่ยงแท้			บ.พานุพันธ์

=================================

1) ความสุขเที่ยงแท้ย่อมมีแก่บุคคล ที่ไม่ยอมตนเดินตามทางของคนชั่ว
รู้ตัวเร่งรีบห่างไกลทางร้ายอบาย ลำบากฝ่ายกายแต่ใจชื่นชมสุขแท้

2) ความสุขเที่ยงแท้ย่อมมีในจิตใจคน ที่มอบใจตนเดินตามทางของพระเจ้า
รักธรรมบัญญัติดื่มด่ำในรสพระธรรม เรียนเฝ้าจดจำนำทางส่งใจสูงส่ง

(รับ) พระองค์ประทานความสุขเที่ยงแท้ ให้แก่ทุกคนที่ยอมเชื่อตามดำรัส
ทรงตรัสวาจาสัจจริงซึ้งใจ ...เราคือชีวิต หนทาง และความจริง...

3) ความสุขเที่ยงแท้ประทานมาจากเบื้องบน ให้แก่บุคคลวิญญาณนำผลดีเลิศ
น้ำใจประเสริฐกอปรด้วยความรู้ชั่วดี ใจย่อมเปรมปรีดิ์สุขจริงสุจใจเสมอเอย