พระคริสต์เจ้ากลับเป็นขึ้นมา

=============================


1. พระเยซูกลับเป็นขึ้นมา อัลเลลูยา
เหมือนที่ทรงกล่าวไว้ล่วงหน้า อัลเลลูยา

2. ทรงประทานพระหฤทัย อัลเลลูยา
ซึ่งมาจากกางเขนทรงชัย อัลเลลูยา

3. เพื่อมนุษย์ทุกคนทุกวาร อัลเลลูยา
ทรงเตรียมปังแห่งหรรษทาน อัลเลลูยา

4. ทรงคอยเรากับพระบิดา อัลเลลูยา
ผู้มีใจบริสุทธา อัลเลลูยา