ศักดิ์สิทธิ์ (ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก)

=========================

ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งนัก
พระพักตร์พระองค์ผ่องศรี
สิริพึงมีแด่พระองค์ผู้เดียว
ผู้เดียวที่เป็นจอมทัพ
ศักดิ์สิทธิ์สุดที่พรรณนา
ทรงฤทธิ์ยิ่งกว่า
ยิ่งกว่าจอมทัพทั้งมวล