ขออัญชลี

============================

ขออัญชลีราชินีสวรรค์ ขออภิวันท์ราชินีเทวัญ
บังคมคัลกิ่งตระการ ประตูสู่พิมาน
ผู้ประทานดวงประทีปแก่แผ่นดิน ชื่นชมยินดีเถิดเทวิน
ผู้สุนทรโสภิณกว่าสตรีใดๆ รัศมีรุ่งโรจน์สุกใส
โปรดวอนไหว้พระคริสต์เพื่อเรา