คนงานแห่งพระราชัย			ประพันธ์โดย Angelus

=====================================

ตั้งแต่เกิดมาตราบจนวันนี้
จะชั่วจะดีพระองค์ยังทรง หนุนนำ
รำลึกพระคุณการุณย์แห่งพระทรงธรรม์
ขอมอบชีวัน ตอบแทนพระกรุณา

วันนี้ฉันเดินติดตามพระองค์
ตามพระประสงค์ด้วยใจรักและศรัทธา
ขอนำพระทัยพระทรงชัยสู่ปวงประชา
ซื่อตรงนักหนา คำสัญญาในดวงฤทัย

ชีวิตฉันเดินบนทางที่ฝัน
มุ่งสู่สวรรค์สวยงามกระไร
พระคริสตองค์ทรงสถิตอยู่กลางใจ
ไม่ว่าวันไหนน้ำพระทัยยังคงงดงาม

เป็นสงฆ์ของพระคริสตองค์นี่หนา
ประกาศวาจาเพื่ออาณาจักรสวรรค์
ถึงตัวตายขอยอมสละชีวัน
ด้วยว่าตัวฉันเพียงคนงานแห่งพระราชัย

ตราบวันสุดท้าย ฉันขอตายในทางพระองค์