อัลเลลูยา (เชิญเรามาร้องเพลง)			พีรสันติ  จวบสมัย

=======================================

เชิญเรามาร้องเพลงอัลเลลูยา
แด่องค์พระเป็นเจ้าอัลเลลูยา
พระองค์ทรงเมตตาพระวาจาถึงเรา
เชิญน้อมเฝ้าร้องเพลงอัลเลลูยา

(รับ) เชิญโมทนาร้องสาธุการ แด่องค์ภูบาลด้วยใจเปรมปรีดิ์
เชิญขับร้องแซ่ซ้องยินดี แด่ภูมีด้วยเพลงอัลเลลูยา