เพลงลำนำ		เอากุสติน โมลิ่ง S.J

====================================
(วันอาทิตย์ใบลาน)
เพลงลำนำ สร้อยที่ 53
=================================

โฮซันนาแด่โอรสของดาวิด ขอถวายพรแด่ผู้มาในนามของพระเจ้า
ข้าแต่พระราชาแห่งอิสราแอล โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด

เพลงแห่เข้า สร้อยที่ 54
=================================
(รับ) พวกเด็กชาวฮีบรูถือกิ่งมะกอกไปรับเสด็จพระคริสตเจ้า
พลางส่งเสียงโห่ร้อง และกล่าวว่าโฮซานนาพระเจ้าสูงสุด

(สดุดี 24)
1. โลกนี้กับสรรพสิ่งที่มีชีวา พระบิดาของเราเป็นเจ้าของ
ใต้โลกนี้มีน้ำลึกเป็นฐานรอง ทรงครอบครองทั่วไปในพิภพ
บนภูเขาขององค์ทรงฤทธี ไม่เคยมีผู้ใดได้ประสบ
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ต้องน้อมนบเชื่อฟังจึงเข้ามา (รับ)

2. บุคคลใดสะอาดงามในความคิด รวมทั้งกิจที่ทำล้ำเลิศค่า
ผู้รักษาคำมั่นและสัญญา ไม่ใฝ่หารูปเคารพนบกราบกราน
พระเจ้าทรงอวยพรเผยวจี คนเช่นนี้บริสุทธิ์พระเรียกขาน
ให้เฝ้าพระของยาโคบด้วยเบิกบาน พระประทานอนุญาตประกาศไป (รับ)

3. เปิดประตูโบราณไว้ให้กว้างขวาง เตรียมที่ทางรับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
อมกษัตริย์จะเสด็จมาโดยไว ท่านผู้ใด คือกษัตริย์ขัตติยา
จอมกษัตริย์จะเสด็จมาปรากฏ เกียรติยศกำจายไปทั่วหล้า
พระองค์เป็นจอมราชกษัตรา ขอวันทาพระคุณเทิดทูนองค์ (รับ)