ขอข้าบาท		  อ.ประจงกิจ

====================================
ขอข้าบาทได้เยี่ยมกรายสู่สันติหมาย ตามพระวาจาพระองค์
เพราะดวงตาข้าฯ มองตรง เห็นดังจำนงความรอดที่พระประทาน

ความรอดซึ่งพระจัดการ ทรงเตรียมไว้นาน เพื่อมอบแก่ประชากร
เป็นสิริโรจน์อันขจร สมดังพระพรแห่งอิสราเอลชาวชน

สิริขอบันดาลดล พระบิดาแห่งสกล (แห่งสกล)
ผู้ซึ่งตรัสเรียกข้าฯ มา

สิริอันรุ่งโรจนา แด่พระบุตรา ผู้เป็นประทีปส่องทาง
สิริมิรู้เลือนลาง แด่พระจิตผู้วาง รังสีรุ่งโรจน์สู่ใจ อาแมน