ติดตามพระเยซู

===========================

ให้เราติดตามพระเยซูทุกวัน
เพราะพระองค์ทรงนำชีวิตของข้า
ให้เรามารับใช้พระองค์ด้วยกัน
เพราะพระองค์ทรงยอมตายที่กางเขนเพื่อเรา

ให้เรามารับใช้พระองค์
ให้เราทำตามพระประสงค์
พระเยซูทรงเป็นผู้นำทรงสถิตอยู่ด้วยทุกวัน
ให้เราไปประกาศพระนามพระองค์