ภารกิจแห่งรัก    		ภัศม์

======================
1. เริ่มต้นด้วยรัก รักอันยิ่งใหญ่ พระบิดาทรงชัย ทรงสร้างเรามา
สร้างตามฉายาพระองค์ มีเจตจำนงเสรี และมีชีวิต เพื่อรักรับใช้พระองค์

2. แต่เป็นมนุษย์ ที่พลั้งพลาดผิด ปล่อยชีวิตของตน อยู่บนหนทางชั่วช้า
พระยังคงความเมตตา ส่งพระเยซูบุตรา
มาไถ่บาปเรา ทนทุกข์และตายเพื่อเรา

3. โอ...พระเยซู โอ...พระเยซู พระองค์คือสุดยอดดวงใจ
หากไร้พระองค์ ลูกคงไม่อาจทำสิ่งใด ฝากชีวิตไว้ มอบให้พระองค์แลดู

4. สุดท้ายก็รัก รักยังคงอยู่ รักของพระเยซู สัมผัสใจเรา
เราจึงมีภารกิจ คือชีวิตที่เป็นพยาน
ต่องานความรัก ความรักของพระเยซู