น้ำค้างจากฟ้า          	คณะอนุกรรมการบทเพลงศักดิ์สิทธิ์

สังฆมณฑลจันทบุรี
===================================

(รับ) ดั่งน้ำค้างลงมาจากฟ้า ดังฝนตกมาจากเมฆ
ให้ผู้ใคร่ธรรม เสด็จมาจากสวรรค์

1. ให้แผ่นดินบังเกิดพระผู้ไถ่
2. เชิญมาข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดอย่ารอช้าอีกเลย
3. โปรดยกความผิดร้ายของชาวอิสราแอล
ประชากรของพระองค์
4. ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดแสดงพระเมตตา
และประทานความรอดแก่เรา
5. โปรดแสดงพระพักตร์ของพระองค์
และเราจะรอดพ้นทุกข์