รหัสธรรม (2)    		พ.ส้มจีน ศรีประยูร

====================

ใครรับปังนี้และดื่มกาลิกษ์นี้
ก็ประกาศว่าพระองค์ได้มรณา
โอ้พระเจ้าข้าได้ทรงฟื้นชีวา
รอคอยเวลาพระองค์เสด็จมา