ชาวเราคริสตัง

(O Holy Night)
=========================================
1) ชาวเราคริสตังในวันสมโภชยินดี นี้จงสาธุการโมทนาแด่พระเจ้า
ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงยอมถ่อมองค์ลง มาบังเกิดยากจน ทุพพลขันสนทุกสิ่ง
ในถ้ำเลี้ยงสัตว์ สุดเข็ญ ณ เมืองเบธเลแฮมเอาเดียรัจฉาน เป็นบริวารเฝ้าองค์

(รับ) โอ้สรรพสัตว์ ก้มเศียรถวายบังคม
กุมาร กุมารนี้แหละ ท่านมหาไถ่ กุมาร กุมาร นี้แหละ ท่านมหาไถ่

2) เริ่มเดิมแต่พออาดัมได้ผิดต่อบัญ- ญัติพระเจ้าลงโทษ ให้ต้องตายสู่นรก
ส่วนองค์พระบุตรได้ทรงมหากรุ- ณาขอรับโทษแทนให้มนุษย์พ้นอาญา
พระองค์จึงต้องเสด็จมารับเอาเนื้อ หนังเกิดเป็นมนุษย์อ่อนแอในธนาการ

3) ในสี่พันปีมนุษย์ทั้งโลกต้องคอย หาเมื่อไรจะได้ถึงวันมหาลาภ
ครั้งถึงกำหนดพระบุตราเจ้าได้เส- ด็จบังเกิดสุภาพ ณ เมืองพญาดาวิด
ในกาละนั้นอินทร์พรหมเปล่งเสียแซ่ซ้อง เชิญหมู่ชุมพาบาลให้พร้อมกันสรรเสริญ

4) ชาวชุมพาบาลแต่พอได้ยินเสียงเท- วาเชิญราตรีเที่ยงคืนต่างยินดีลุกเต้นโลด
วิ่งกรูเข้ามาพิศ(ะ)แลดูในถ้ำ สัตว์เห็นพระกุมารดังเทวาบอกสำคัญ
บันดาลยินดีชวนกันมานมัส- การบังคมกุมารน้อยนี้แหละพระเจ้าแท้

5) ข้าเจ้าทั้งหลาย ขอถวายนมัส- การฉลองพระคุณ อันล้นพันหาที่สุด
อันพระองค์ได้ ทรงเมตตาข้าเจ้าไว้ หาไม่ช้าเจ้าทั้งหลายจะไม่ได้รอด
เพราะฉะนี้ข้า เจ้าทั้งหลายขอถวาย- กตัญญูภาพ บัดนี้และทั้งนิรันดร์