หนึ่งเดียวใจเดียว   		บ.พานุพันธ์

================================
(รับ) หนึ่งเดียวใจเดียว หนึ่งเดียวร่วมเกลียวสัมพันธ์
สมัครสมาน จับมือกันเดินหน้าไป
สู่ที่หมายใฝ่ใจคือความสามัคคี
ร่วมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกัน
1. ตั้งใจจะร่วมทุกข์ร่วมสุขทุกครา จะเชิดชูความหมายแห่งชีวิตเรา
ยามทุกข์ยามเศร้าเราเคล้าคลอให้น้ำใจ แม้วันห่างไกลจำฝันใจส่งถึงกัน
2. พวกเราทั่วกันล้วนร่วมศาสน์ชาติไทย ใช่อื่นไกลเป็นน้องพี่ควรชิดใกล้
ผิดนิดพลาดหน่อยจงยกไปไม่ถือทัณฑ์ สองมือเกี่ยวกันเธอฉันเราพี่น้องกัน