สรรเสริญพระเจ้า		ว.แก้วมังกร

=============================
(รับ) เชิญมาขับเพลงสรรเสริญพระเจ้า เชิญมาพวกเราเข้าเฝ้าพระองค์
ทรงเป็นมิ่งขวัญชีวิตปวงชน ขอเชิญทุกคนร่วมสดุดี

1) ขอขอบพระคุณเจ้าฟ้าธาตรี ผู้เรืองฤทธียิ่งกว่าผู้ใด
เป็นจอมกษัตริย์ครองโลกทั่วไป ดูแลชาวไทยดั่งนายชุมพา

2) พระองค์ทรงธรรมเลิศล้ำเดชา พระองค์รักษาสัญญามั่นคง
แม้มวลมนุษย์จะชั่วลืมตน พระองค์ทรงทนและให้อภัย

3) ด้วยความรักล้นจนพ้นพรรณา ประทานบุตราแก่เราชาวชน
ทนทรมานไถ่โทษทุกคน ให้เราปวงชนได้มีชีวา

4) ประทานโลหิตชีวิตกายา ให้เป็นบูชาแทนเราชาวชน
ให้ทิพย์กายาเป็นอาหารคริสตชน นำเราทุกคนให้รอดนิรันดร์