โอ้นามเทเรซา (น.เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู)

=========================

(รับ) โอ้นามเทเรซา วาสนาเธอมากมี
ชื่อเธอเปล่งราศี แสงรุจีทั่วแดนกรุง
บุญเธอหอมตลบ กุศลครบขจรฟุ้ง
ลาภเธอที่หมายมุ่ง ผลผดุงสมประสงค์

1. เธอคือนางนารี ผู้ยินดีแก่จอมจักร
พระบิตุรงค์ทรงรัก ให้พำนักในอาราม
ไม่ให้ต้องชอกซ้ำ ด้วยบาปกรรมกิเลสทราม
ดังดวงบุปผางาม ยามอร่ามเรื่องเปรื่องแล

2. เธอคือยอดนงนุช ของพระบุตรมั่นแม่นแท้
ยศลาภเธอไม่แล รำพึงแต่กุศลทาง
บูชาสิ้นตัวตน ถึงยากจนนบนอบพลาง
ตั้งแต่อายุย่าง เข้าระหว่างสิบห้าปี

3. เธอคือสำนักพิง ที่พราวพริ้งบวรศรี
พระจิตทรงไยดี สามัคคีสนิทสนม
ประดับด้วยมวลฤทธ์ิ กุศลสิทธ์ิเป็นอารมณ์
ประทับอยู่เย็นร่ม หทัยสมเสกสำราญ

4. เธอที่พระสมัย ฝากฝังไว้ให้ภิบาล
ชักช่วยจูงวิญญาณ สู่วิมานเสวยสุข
ขอจงหันมามอง เราทั้งผองที่นองทุกข์
แสนยากลำบากยุค ฉุกละหุก ณ แผ่นดิน

5. เธอที่สัญญามั่น ถึงสวรรค์จะหมั่นถวิล
ทำคุณเป็นอาจิณ กว่าจะสิ้นพิภพสูญ
คอยช่วยทุเลาใจ คราวทุกข์ภัยคอยเกื้อกูล
ตัวข้าทุกข์มากมูลขอ เธอทูลพระเจ้าช่วย