เชิญเราคริสตชน 			อ.ประจงกิจ

========================================

1. เชิญเราคริสตชนมาร่วมยินดี เชิญมาสดุดีชุลีวันทา
ร่วมกับชาวสวรรค์และเทพเทวา มาสรรเสริญบูชาพระเจ้า

2. เชิญร่วมจิตร่วมใจร่วมภาวนา ฟังวาจาพระคริสต์ชีวิตของเรา
เชิญเสด็จพระจิตสถิตบรรเทา และนำเอาไปปฏิบัติตาม

3. เชิญเสด็จพระเยซู ประทับอยู่ในวิญญาณ
และประทานความรักแท้ แก่โลกา เชิญเสด็จมารักษา
ดวงวิญญาณที่เย็นชา ด้วยกายาพระโลหิต ทรงชีวิต

4. เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระจิต เราจะมีชีวิตในพระคริสตเจ้า
โดยอาศัยความรักของพระเป็นเจ้า เราจะมีชีวิตนิรันดร์