ขอเชิญท่านผู้วางใจ			Hymn tune by John Francis Wade

O Come, All Ye Faithful/Adeste Fideles Eng.Trans. by Frederic Oakeley
=========================================
1) ขอเชิญท่านผู้วางใจ ชื่นใจยินดีมีชัย เชิญมา เชิญมาไว
สู่บ้านเบธเลเฮม มาเฝ้าพระกุมาร องค์ราชาแห่งชาวเรา

(รับ) เชิญมาสาธุการพระองค์ เชิญมาสาธุการพระองค์
เชิญมาสาธุการพระองค์พระคริสตเจ้า

2) โอ้แสงสว่างแห่งธรรม เป็นแสงแจ้งนิรันดร์กาล
แม้เราชั่วช้าสามานย์ ท่านยังทรงเมตตา
พระบุตรพระบิดา พระดำรัสทรงดำรง

3) เชิญท่านร้องเพลงถวายอวยชัย เชิญเหล่าเทพในวิมาน
บรรเลงเพลงกังวาน ไปทั่วแหล่งหล้าสากล
รังสีอันรุ่งเรือง จงมีแด่พระมหาไถ่

4) อาแมนขอถวายชัย องค์พระผู้ทรงช่วยไถ่
พระนามพระเยซู เป็นที่ข้าบูชา
พระวาทะพระเจ้า มาปรากฏเป็นชาวโลกา