หนทาง ความจริง และชีวิต     		 อ.ประจงกิจ

=================================

1. พระเยซูตรัส เราคือหนทาง แผ่กว้าง และสร่างเภทภัย
เป็นทางแห่งจิตใจ นำเราไป สู่สวรรค์

2. พระองค์ดำรัส เราคือความจริง เป็นที่พักพิง ให้ความจริงอันมิแปรผัน
คราใดวุ่นวายในชีวัน คำตอบนั้น หาได้ในพระองค์

3. พระองค์ดำรัส เราคือชีวิต คนใดใกล้ชิด ทำกิจตามพระประสงค์
คนใดสนิทแนบชิดพระองค์ แม้ชีพวายลง ก็คงกลับฟื้นคืนมา

4. หนทาง ความจริง และชีวิต คือองค์พระคริสต์ ผู้อุทิศชีวา
เป็นทางแห่งวิญญาณ์ มุ่งสู่เคหา บิดานิรันดร์

5. หนทาง ความจริง และชีวิต คือองค์พระคริสต์ ผู้อุทิศชีวัน
เป็นทางที่ประกัน ชีวิตนิรันดร์ จะเป็นรางวัลของเรา
หนทาง ความจริง และชีวิต หนทาง ความจริง และชีวิต