โยเซฟ... บิดาแสนดี			ป. ทนุผล

=========================================
1. จิตใจเรามีแต่ความชื่นชม เพราะพระองค์ทรงชัยทรงพระทัยดี
ทรงประทานให้เรามีบิดาแสนอารี คอยเฝ้าดูแลพวกเราเสมอ

2. ท่านมอบความรักแด่องค์ผู้ไถ่ เลี้ยงดูไม่เคยหวั่นใจ
เพื่อประสงค์ของพระองค์สำเร็จตามน้ำพระทัย
มอบความรักความวางใจให้แด่พระเจ้า

** นามท่านโยเซฟ โอ้ท่านบิดาแสนดี ถวายชีวีสรรเสริญพระเจ้าสุดใจ
แบบอย่างแห่งความดีงาม ด้วยความสุภาพถ่อมใจ
ทำตามพระทัยด้วยใจเชื่อและมั่นคง

นามท่านโยเซฟ โอ้พ่อผู้มีศรัทธา โปรดภาวนา วิงวอนพระเจ้าเรื่อยไป
วอนขอพระคุณพระพร เพื่อลูกคนไทย
ให้ลูกก้าวไปสู่อ้อมแขนพระองค์